Dnes je pondelok | 4. marec 2024 | čas: 21:48 | Dnes má meniny Kazimír, Zajtra Fridrich

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Škola

Charakteristika školy

Obchodná akadémia na Polárnej ulici v Košiciach pôsobí úspešne na trhu stredných škôl Košického regiónu už viac ako 20 rokov a za toto obdobie na ňom získala stabilné postavenie. Škola sa nachádza v príjemnom prostredí mestskej časti Nad jazerom a vďaka svojej polohe je prístupná aj žiakom z prímestských obcí a vzdialenejšieho okolia.

Poslaním školy je vybaviť absolventov nevyhnutnými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť a zlepšia možnosti ich uplatnenia na trhu práce a zároveň ich pripravia na ďalšie vzdelávanie. Praktické formy vzdelávania sú založené na získavaní skúseností žiakov v reálnom prostredí ako práca cvičných firiem a ich prezentácia na veľtrhoch cvičných firiem, samostatná príprava a organizácia turistických zájazdov, tvorba a príprava animačných činností, či tvorivé dielne.

Vzdelávanie vo všetkých študijných odboroch sa realizuje v odborných učebniach novovybavených potrebnou didaktickou a výpočtovou technikou (cvičné kancelárie, odborné učebne cvičných firiem, ekonomických cvičení, informatiky, matematiky, učebne cudzích jazykov).V rámci zážitkového vyučovania sa organizujú odborné exkurzie a pobyty zamerané najmä na spoznávanie košického regiónu, Slovenska, ale aj zahraničné exkurzie do Prahy, Viedne a Oswienčimu a športovo-relaxačný pobyt v Taliansku či Grécku.

Súčasťou štúdia vo všetkých študijných odboroch je súvislá odborná prax v 3. a 4. ročníku v podnikoch nielen doma, ale aj v zahraničí (Česká republika, Poľsko).

Úspešné ukončenie štúdia dáva absolventom možnosť nadviazať na ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie a získanie vysokoškolského vzdelania na úrovni 5B.

Štúdium

Absolventom základných škôl ponúka moderné vzdelávanie v študijných odboroch:
• 6317 M obchodná akadémia,
• 6317 M obchodná akadémia - podnikové informačné systémy,
• 6325 M ekonomické lýceum,
• 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
....................................................................................................

Študijný odbor obchodná akadémia pripravuje absolventov pre výkon ekonomických a administratívnych činností v oblasti výroby, zásobovania, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení účtovníctva, finančnom hospodárení a administratíve vo všetkých typoch podnikov, ale aj v štátnej a verejnej správe.

Zameranie študijného odboru obchodná akadémia na podnikové informačné systémy škola vytvorila v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia, s.r. o.Absolventi sa uplatnia v podnikoch využívajúcich informačno-komunikačné technológie pre správu a zabezpečenie svojich procesov. Okrem IT firiem zabezpečujúcich podporné činnosti z oblasti riadenia financií, vedenia účtovníctva, správy kontaktov a zmluvných vzťahov pre odberateľov, sú to všetky podniky, ktoré si tieto činnosti realizujú samostatne, najmä s využitím informačného systému SAP.

Zameranie študijného odboru ekonomické lýceum pripravuje absolventov na vykonávanie odborných ekonomických činností v rôznych typoch podnikov ako aj v štátnej a verejnej správe. Rozšírené vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov najmä cudzích jazykov,informatiky a práva zároveň umožní absolventovi lepšiu pripravenosť na štúdium na rôznych typoch vysokých škôl najmä na fakultách ekonomických, právnických a verejnej správy.

Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov pre manažérske, ale aj iné ekonomické a prevádzkové pozície vo všetkých oblastiach cestovného ruchu - v cestovných kanceláriách, turistických informačných centrách, ubytovacích, rekreačných a kúpeľných zariadeniach. Uplatňujú sa aj v regionálnych organizáciách cestovného ruchu v miestnej samospráve, v sprievodcovskej činnosti a ako samostatní podnikatelia v cestovnom ruchu.

Obchodná akadémia sa zapája do projektov financovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, čo jej umožňuje inovovať didaktickú techniku a modernizovať tak vyučovací proces. V rokoch 2009 - 2015 implementovala projekty Moderné vyučovanie odborných predmetov na obchodnej akadémii pre potreby regionálneho trhu práce, Učíme (sa) moderne a efektívne - učíme (sa) pre budúcnosť a Spájame teóriu a skúsenosti pre prax. Cieľom všetkých projektov bolo inovovať obsah vzdelávania vo všetkých študijných odboroch Obchodnej akadémie, a tým zlepšiť praktické zručnosti žiakov potrebné pre ich budúce uplatnenie.

Vytvorili sa tak vďaka tomu učebné materiály a pracovné zošity pre vyučovanie odborných predmetov, cudzích jazykov, ale aj matematiky, či slovenského jazyka. Zároveň sa vytvorili nové odborné učebne napr. pre vyučovanie matematiky, cudzích jazykov, ale aj cvičné kancelárie.