Dnes je pondelok | 4. marec 2024 | čas: 22:28 | Dnes má meniny Kazimír, Zajtra Fridrich

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Spájame teóriu a skúsenosti pre prax

Web-stránka projektu: http://polarka.sk/projekt2014/index.html

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

 

1.  POPIS PROJEKTU

 • Základné informácie o projekte

 

Názov projektu

Spájame teóriu a skúsenosti pre prax

Prijímateľ

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice 12

Operačný program

Vzdelávanie

Prioritná os

1 REFORMA SYSTÉMU VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY

Opatrenie

1.1 PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ

Kód výzvy

OPV-2012/1.1/08-SORO

Celkové oprávnené náklady:

141 357,60 €

Projektový manažér

Ing. Mgr. Alena DERENČÉNYIOVÁ

Dĺžka realizácie aktivít projektu

02/2014 – 07/2015

 

 •  Strategický cieľ projektu

Inovovať obsah vzdelávania v študijných odboroch Obchodnej akadémie, a tým zlepšiť praktické zručnosti žiakov potrebné pre ich budúce uplatnenie.

 •  Cieľové skupiny projektu

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny

 

žiaci strednej školy

 

 

 

 

 

 

žiaci Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

Veľkosť cieľovej skupiny:

220 žiakov obchodnej akadémie

Vzdelanostná úroveň – nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň základnej školy),

 

 

pedagogickí zamestnanci strednej školy

učitelia  Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

 

Veľkosť cieľovej skupiny: 22 učiteľov

Vzdelanostná úroveň – vysokoškolské vzdelanie (terciárne) ,

 

 2. AKTIVITY PROJEKTU

1.1 Ďalšie vzdelávanie učiteľov obchodnej akadémie

Vyškoliť pedagogických zamestnancov na prácu s novými didaktickými prostriedkami pre zavádzanie inovácií do vyučovania.
Výstupy aktivity:

 

 • kurz využívania interaktívnych technológií vo vyučovaní - certifikát/ osvedčenie o absolvovaní kurzu - zaškolených 22 pedagogických zamestnancov.

 • kurz uplatňovania moderných trendov vo vyučovaní - certifikát/ osvedčenie o absolvovaní kurzu - zaškolených 22 pedagogických zamestnancov.

 • metodická príručka pre interaktívne vyučovanie

 

2.1  Inovácia a tvorba učebných materiálov a didaktických prostriedkov

Vytvoriť nové učebné materiály a zabezpečiť nové didaktické prostriedky pre vyučovanie vybraných predmetov inovatívnymi metódami a formami.
Výstupy aktivity:

 

 • Inovované učebné osnovy predmetu matematika v študijných odboroch obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a animátor voľného času
 • Inovované tematické výchovno-vzdelávacie plány matematiky pre 1. - 4. ročník študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu a 1. - 3. ročník študijného odboru animátor voľného času
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 4. ročník študijných odborov obchodná akadémia a manažment regionálneho cestovného ruchu
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník študijného odboru animátor voľného času
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 2. ročník študijného odboru animátor voľného času
   
 • Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník študijného odboru animátor voľného času
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre vyučovanie predmetu biológia a starostlivosť o zdravie
   
 • Učebný text pre predmet biológia a starostlivosť o zdravie
   
 • Inovovaný tematický výchovno-vzdelávací plán pre vyučovanie predmetu podniková ekonomika v 4. ročníku
   
 • Pracovný zošit pre predmet podniková ekonomika v 4. ročníku
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet seminár z ekonomiky v 4. ročníku študijného odboru obchodná akadémia
   
 • Súbor pracovných listov pre seminár z ekonomiky v 4. ročníku študijného odboru obchodná akadémia
   
 • Súbor pracovných listov pre praktické vyučovanie predmetu cvičná firma v 2. a 3. ročníku
   
 • Tematický výchovno-vzdelávací plány pre vyučovanie predmetu teória a metodika animačných činností
   
 • Učebný text pre vyučovanie predmetu teória a metodika animačných činností
   
 • Súbor pracovných listov pre praktické vyučovanie predmetu teória a metodika animačných činností
   
 • Súbor pracovných listov pre tvorivé dielne
   
 • Učebný text pre vyučovanie predmetu technológia služieb v cestovnom ruchu
   
 • Súbor pracovných listov pre vyučovanie predmetu technológia služieb v cestovnom ruchu
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
   
 • Učebný text pre vyučovanie predmetu podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet geografia cestovného ruchu
   
 • Učebný text pre vyučovanie predmetu geografia cestovného ruchu
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre interaktívne vyučovanie predmetu teória a dejiny kultúry
   
 • Súbor prezentácií pre interaktívne vyučovanie predmetu teória a dejiny kultúry
   
 • Inovované učebné osnovy a tematický výchovno-vzdelávací plán pre vyučovanie predmetu pedagogika
   
 • Metodický materiál - súbor didaktických hier pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku
   

2.2  Implementácia učebných materiálov a didaktických prostriedkov

Zaviesť do vyučovania vybraných prírodovedných a odborných predmetov vytvorené učebné materiály a inovované didaktické prostriedky
Výstupy aktivity:

 •  interaktívna učebňa matematiky      
   
 • 2. multimediálna učebňa animačných činností
   
 • 3. inovovaná učebňa cvičných firiem
   
 • 4. súbor interaktívnych cvičení a prezentácií pre vyučovanie predmetu matematika
   
 • 5. súbor žiackych projektov z predmetu biológia a starostlivosť o zdravie
   
 • 6. súbor žiackych projektov z predmetu teória a dejiny kultúry
   
 • 7. tvorivé dielne pre žiakov študijného odboru animátor voľného času
   
 • 8. kurz prvej pomoci pre žiakov študijného odboru animátor voľného času
   
 • 9. súbor žiackych projektov - prezentácií cvičných firiem na veľtrhoch cvičných firiem
   
 • 10. plán zájazdu Spoznávajme históriu košického regiónu
   
 • 11. plán zájazdu Spoznávajme prírodné krásy košického regiónu
   
 • 12. multimediálne materiály o realizovaných praktických činnostiach žiakov