Dnes je štvrtok | 7. december 2023 | čas: 10:51 | Dnes má meniny Ambróz, Zajtra Marína

Obchodná akadémia Polárna 1, Košice

Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.

 

 1. POPIS PROJEKTU

 • Základné informácie o projekte

Názov projektu

Učíme (sa) moderne a efektívne – učíme (sa) pre budúcnosť

Prijímateľ

Obchodná akadémia, Polárna 1, 040 12 Košice 12

Operačný program

Vzdelávanie

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy

OPV-2009/1.1/05-SORO

Celkové výdavky projektu

223 228,80 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku 

212 067,36 EUR

Projektový manažér

Ing. Katarína Rusňáková

Dĺžka realizácie aktivít projektu

Október 2010 – September 2012

 

Učitelia odborných predmetov obchodnej akadémie spracovali projekt s cieľom zaviesť moderné vyučovacie metódy do vyučovania odborných predmetov využitím nových učebných materiálov. Počas realizácie aktivít projektu sa učitelia vyškolia na využívanie moderných metód, pričom sa využijú poznatky a skúsenosti zo zahraničia. Absolvovaním vzdelávacích kurzov sa naučia tvoriť a spracovávať učebné texty v tlačenej a elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky a získajú potrebné jazykové kompetencie pre využitie vybraných metód vo vyučovaní ( metóda CLIL) a pre zapájanie školy do ďalších medzinárodných aktivít.

Vytvorením nových učebných materiálov a inovovaných multimediálnych učební vybavených novými didaktickými prostriedkami budú učitelia využívať moderné metódy vo vyučovaní. Zvýšia sa tak aj ich kľúčové kompetencie najmä pri príprave učebných materiálov, vlastných prezentácií pri praktickom vyučovaní a v práci s interaktívnou technológiou. Vytvorený e-learningový portál a virtuálna knižnica významne zlepšia komunikáciu učiteľov so žiakmi, zvýšia sa ich kompetencie vo využívaní informačno-komunikačných technológií.

Implementáciou moderných vyučovacích metód s využitím nových učebných materiálov a inovovaných didaktických prostriedkov, vytvorených aj na základe požiadaviek zamestnávateľov v regióne, sa posilnia najmä tie kľúčové kompetencie žiakov, ktoré zvyšujú ich konkurencieschopnosť na trhu práce a zvýši sa tiež kvalita prípravy na ich ďalšie vzdelávanie.

 • Strategický cieľ projektu 

Cieľom projektu je zvýšiť efektívnosť školského vzdelávacieho programu zavedením moderných foriem vyučovania, a tým zlepšiť kvalitu prípravy žiakov na ich ďalšie vzdelávanie.

 • Cieľové skupiny projektu 

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny

 

 

 

žiaci strednej odbornej školy

 

 

 

 

 

žiaci Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

Veľkosť cieľovej skupiny:

250 žiakov obchodnej akadémie

Veková štruktúra - 120 žiakov do 16 rokov a 130 žiakov nad 16 rokov,

Vzdelanostná úroveň – nižšie sekundárne vzdelanie (2. stupeň základnej školy),

Geografické umiestnenie – okresy Košice a Košice – okolie,

Pohlavie - viac ako 70 % dievčatá.

 

 

pedagogickí zamestnanci strednej odbornej školy

pedagogickí zamestnanci Obchodnej akadémie Polárna 1 v Košiciach

Veľkosť cieľovej skupiny: 22 pedagogických zamestnancov

Veková štruktúra – 17 učiteľov do 45 rokov a 5 učiteľov nad 45 rokov,

Vzdelanostná úroveň – vysokoškolské vzdelanie (terciárne) ,

Geografické umiestnenie – okresy Košice a Košice – okolie,

Pohlavie - 82 % ženy, 18 % muži.

 

 1. AKTIVITY PROJEKTU

1.1 Príprava a vzdelávanie pedagogických zamestnancov obchodnej akadémie

10/2010 - 08/2011

 • pracovný zošit pre školenie učiteľov na využívanie moderných metód vo vyučovaní

 • školenie učiteľov na využívanie moderných metód vo vyučovaní - 22 zaškolených pedagogických zamestnancov 

 • kurz zvyšovania komunikačných zručností v anglickom jazyku - certifikát o absolvovaní kurzu - 19 zaškolených pedagogických zamestnancov 

 • kurz tvorby učebných textov - certifikát o absolvovaní kurzu - 22 zaškolených pedagogických zamestnancov

1.2  Tvorba učebných materiálov pre využitie moderných metód vo vyučovaní

01/2011 - 09/2011

 • e-learningový portál školy a virtuálna knižnica

 • inovované učebné osnovy a tematické plány z jednotlivých predmetov

 • učebné texty z jednotlivých predmetov

 • slovensko - anglický a anglicko – slovenský slovník obchodnej komunikácie

 • multimediálna nemecká knižnica pre žiakov a učiteľov

 • multimediálna knižnica hospodárskej geografie a ekológie

2.1  Implementácia moderných metód do vyučovania

06/2011 - 08/2012

 • inovovaná jazyková učebňa - odborná učebňa vybavená inovovanými didaktickými prostriedkami pre interaktívne a multimediálne vyučovanie jazykov

 • multimediálna učebňa - odborná učebňa vybavená inovovanými didaktickými prostriedkami pre interaktívne a multimediálne vyučovanie vybraných predmetov

 • súbor žiackych projektov – mentálnych máp z anglického jazyka

 • súbor skupinových ekologických projektov žiakov

 • súbor prezentácií žiakov z predmetu cvičná firma

 • testy na zistenie zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov obchodnej akadémie

 • dotazník hodnotenia moderného vyučovania na obchodnej akadémii pre žiakov

 • Analýza rozvoja kľúčových kompetencií žiakov Obchodnej akadémie

 

 1. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY PROJEKTU

Pri realizácii projektu bude 22 učiteľov vyškolených na využívanie moderných metód vo vyučovaní na základe skúseností získaných aj od zahraničných partnerov. 22 učiteľov sa naučí spracovávať texty v tlačenej a elektronickej forme prostredníctvom výpočtovej techniky. Získajú jazykové kompetencie potrebné pri zapájaní školy do medzinárodných projektov a pre praktickú aplikáciu vybraných metód vyučovania (metóda CLIL). Pre multimediálne a interaktívne vyučovanie sa vytvorí viac ako 15 učebných materiálov v tlačenej a elektronickej podobe, ktoré budú umiestňované na vytvorený edukačný portál školy do virtuálnej knižnice. Pre zabezpečenie vyučovania sa inovuje viac ako 50 didaktických prostriedkov. Do školského vzdelávacieho programu sa implementujú moderné metódy s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov, ktoré budú určené na praktické vyučovanie viac ako 250 žiakov obchodnej akadémie. Po skončení projektu bude nové materiály, didaktické prostriedky a metódy používať 30 učiteľov a viac ako 400 žiakov ďalších tried. Výstupy projektu sa použijú pri ďalších projektoch zameraných najmä na ďalšie vzdelávanie dospelých..